Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie

Oferta edukacyjna

Dziecko jest chodzącym cudem,

jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym.


~ Phil Bosmans

 

Jesteśmy placówką stosującą nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi,  przygotowującą dzieci do podjęcia  nauki w szkole. Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględniamy w swoich działaniach potrzeby środowiska aktywnie z nim współpracując. Jesteśmy skoncentrowani na dziecku i jego potrzebach.

 • Stwarzamy dzieciom optymalne warunki do  indywidualnego rozwoju zgodnie z ich możliwościami i uzdolnieniami.
 • Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 • Przestrzegamy Konwencji o Prawach Dziecka

Zapraszamy
Przedszkole Miejskie nr2 im Kostrzyńskich Papierników – to właściwy wybór

To miejsce stworzone specjalnie dla dzieci, miejsce przyjazne i miłe, gdzie dzieci otoczone są ciepłem, zrozumieniem i szacunkiem.

 

ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

1. W godzinach 6. 30 – 9. 00

 • schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicam
 • zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci z udziałem nauczyciela
 • prace nauczyciela o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym,
 • zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat z małym zespołem bądź indywidualne,
 • utrwalanie wiadomości, przygotowanie pomocy do zajęć,
 • zabawy ruchowe (3,4-l), ćwiczenia poranne(5,6-l),  
 • czynności samoobsługowe, opiekuńcze, organizacyjne, prace społeczno-użyteczne i inne.
 • zabiegi higieniczne, samoobsługowe, organizacyjne, pełnienie dyżurów,
 • przygotowanie do śniadania
 • śniadanie
 • profilaktyka stomatologiczna

 

2. W godzinach 9.00 – 14.00  

 • zabawy kierowane i niekierowane, realizacja zadań edukacyjnych w celu wspomagania dzieci w różnych sferach rozwoju: fizycznej, emocjonalnej, społecznej, poznawczej, dostosowanych do jego możliwości i realizowanych wg wybranego programu wychowania przedszkolnego, religia, przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym (j. angielski),
 • zabawy i gry organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym,
 • zabawy ruchowe z prawidłami, spacery, wycieczki w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze,
 • przygotowanie do I dania, zabiegi higieniczne, pełnienie dyżurów,
 • posiłek (zupa), podwieczorek
 • zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym,
 • rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci,
 • indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka, prowadzenie obserwacji pedagogicznych,
 • zajęcia organizowane dla dzieci w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, pełnienie dyżurów,
 • obiad – II danie,

3. W godzinach 14.00 – 16.00:

 • czynności samoobsługowe, organizacyjne, higieniczne, prace społeczno-użyteczne,
 • relaksacja, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, bajek terapeutycznych,
 • zabawy tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, utrwalanie wierszy i piosenek, zabawy ruchowe
 • indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka,
 • realizowanie pomysłów dzieci,
 • opowiadanie lub czytanie bajek, zabawy tematyczne,
 • zabawy w ogrodzie lub w kącikach zainteresowań,
 • rozchodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami,

 

4. W oddziale 3 i 4-latków, po I daniu dzieci leżakują.