Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą

Strefa Rodzica

 

Zarządzenie nr 14/2021

Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2

im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą

z dnia 01.09.2021 r.

 

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu pobierania i rozliczania opłat za korzystanie    z wychowania przedszkolnego - pobyt  i wyżywienie dziecka

w Przedszkolu Miejskim nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą


 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe
(Dz.U. z 2017r. poz. 59 z późn.zm.) i art. 52 ust.12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXV/289/18  Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie określenia wymiaru bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki zapewnionego uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez tych uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kostrzyn nad Odrą (Dz. Urz. Woj. Lub. Poz. 225) zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam w przedszkolu do stosowania „Regulamin pobierania i rozliczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego –  pobyt i wyżywienie dziecka w Przedszkolu Miejskim nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą”, którego treść stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku

 

 

 

 

 

                                                            Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2  

im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą  nr  14/2021 z dnia 01.09.2021r.

 

 

Regulamin pobierania i rozliczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - pobyt  i wyżywienie dziecka w Przedszkolu Miejskim nr2                                   im. Kostrzyńskich Papierników   w Kostrzynie nad Odrą
 

§ 1

 1. Regulamin opracowano na podstawie:
 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 tj.);  
 2. Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań  oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz.2029 tj.);
 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 20 21 r. poz. 304 tj.);
 4. Uchwały nr XXXV/289/18  Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie określenia wymiaru bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki zapewnionego uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez tych uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kostrzyn nad Odrą (Dz. Urz. Woj. Lub. Poz. 225).
 1. Regulamin pobierania i rozliczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego –  pobyt    i wyżywienie dziecka w Przedszkolu Miejskim nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą zwany dalej regulaminem określa zasady zwolnień z opłat oraz naliczania i pobierania tych opłat.

§ 2

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze  5 godzin dziennie.
 2. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w § 2 ust. 1, ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) za godzinę.
 3. Rodzic/opiekun prawny może ubiegać się o zwolnienie z opłaty, o której mowa § 2 ust 2:
 1. w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 2. za drugie i kolejne dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego;
 3. z oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej uczęszczające na zajęcia w świetlicy szkolnej.
 1. Rodzic/opiekun prawny ubiegający się o zwolnienie, o którym mowa w § 2 ust. 3 zobowiązany jest złożyć wniosek do dyrektora przedszkola stanowiący załącznik nr 1 oraz przedstawić niezbędne dokumenty do ustalenia uprawnień do tego zwolnienia.
 2. Rodzic/opiekun prawny będący w trudnej sytuacji rodzinnej może ubiegać się o dofinansowanie do wyżywienia dziecka w Ośrodku Pomocy Społecznej. O tym fakcie zobowiązany jest poinformować dyrektora przedszkola.  

§ 3

 1. Warunki korzystania z wyżywienia w przedszkolu, w tym wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole na podstawie art. 106, ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.
 2. Stawka żywieniowa obejmuje jedynie koszty surowców użytych do przygotowania posiłków i może ulec zmianie w przypadku zmiany cen surowców.

§ 4

 1. Przypis opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – pobyt stanowi iloczyn zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu i ilości dni pracy przedszkola w danym miesiącu razy 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100).
 2. Przypis opłata za wyżywienie stanowi iloczyn dni pracy przedszkola w danym miesiącu razy obowiązująca stawka żywieniowa.
 3. Opłaty, o których mowa w § 4 ust. 1-2  pobierane są z góry, w wyznaczonych przez dyrektora terminach, jednak nie później niż do piętnastego dnia każdego miesiąca.
 4. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do uiszczania ww. opłat na odpowiednie konta bankowe:
 1. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – pobyt:

19 8355 0009 0043 4717 2000 0001

 1. opłata za wyżywienie:

          62 8355 0009 0043 4717 2000 0003

 1. Opłaty, o których mowa § 4 ust. 1-2 rozliczane są na koniec każdego miesiąca na podstawie sporządzanego przez nauczycieli wykazu godzin ponad 5- godzin bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolu oraz dni obecnych i nieobecnych, zgodnych z ewidencją w dziennikach zajęć.
 2. Opłaty te podlegają odpisowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu. Odpis następuje od przypisu opłaty za następny miesiąc.

§ 5

 1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do niezwłocznego informowania o nieobecności dziecka.
 2. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest złożyć deklarację pobytu dziecka w przedszkolu w okresie od 27 do 31 grudnia każdego roku. Deklaracja jest niezbędna do zaplanowania zakupu surowców niezbędnych do przygotowania posiłków dla dzieci.
 3. Rodzic/opiekun prawny w przypadku rezygnacji z przedszkola zobowiązany jest do poinformowania dyrektora oraz złożenia oświadczenia o rezygnacji stanowiącego załącznik nr 2.

§ 6

 1. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do terminowego uiszczania ww. opłat.
 2. Od wpłat dokonanych po terminie płatności naliczane będą odsetki ustawowe.
 3. W przypadku zaistnienia zaległości w opłatach  wskazanych w art. 52 ust.15  ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań  oświatowych Dyrektor Przedszkola  jest obowiązany zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli  należności pieniężnych  z dnia  30 grudnia 2015r. podjąć działania  informacyjne polegające na powiadamianiu dłużnika o istniejącej zaległości.
 4. W przypadku braku zapłaty pomimo działań wskazanych w ust.3, dyrektor  przedszkola zgodnie z §7 ww. Rozporządzenia Ministra Finansów jest obowiązany nie później  niż po upływie 21 dni  od pierwszej czynności  podjętej w ramach działań informacyjnych   wystawić i doręczyć dłużnikowi upomnienie.
 5. W przypadku bezskuteczności działań wymienionych w ust.1 i 2, w celu wszczęcia postępowania  egzekucyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia  17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  dyrektor przedszkola  przedkłada  Wydziałowi Finansowemu Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą  tytuł wykonawczy wraz z załącznikami.

§ 7

          Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021roku.

                                                                                     

 

 

 

 

    Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2      

           im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą  nr 14/2021 z dnia 01.09.2021r.

 

……………………………………………..............                                                                                                                                Kostrzyn nad Odrą, dnia…………………..

    (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

……………………………………………………….

                           (adres zamieszkania)

……………………………………………………….                                                                                                                            Dyrektor

                                                                                                 Przedszkola Miejskiego nr 2                                                                                                                        im. Kostrzyńskich Papierników

                                                                                                                                                                                                  ul. Czereśniowa 1

                                                                                                                                                                                                  66-470 Kostrzyn nad Odrą

 

WNIOSEK

o zwolnienie z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – pobyt

 

Zwracam się z prośbą o zwolnienie z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – pobyt w roku szkolnym ……………………, mojego dziecka ..…………………………………………… urodzonego dnia: ………………………                                           

w związku ze spełnianiem warunków określonych w ww. przepisach (właściwe zaznaczyć):

dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

     dziecko ma rodzeństwo korzystające z wychowania przedszkolnego;

 

W załączeniu przedstawiam następujące dokumenty:

 1. …………………………………………………………………………………………………
 2. …………………………………………………………………………………………………
 3. …………………………………………………………………………………………………

 

Oświadczam, że w przypadku zmian mających wpływ  na zwolnienie mnie z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – pobyt, niezwłocznie zawiadomię dyrektora przedszkola.

Biorę pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych we wniosku.

 

 

……………………...........………………………

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

 

                                                                                              Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2                                                                                    im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą  nr 14/2021 z dnia 01.09.2021r.

 

 

……………………………………………..............                                                                                                                          Kostrzyn nad Odrą, dnia…………………..

    (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

……………………………………………………….

                           (adres zamieszkania)

……………………………………………………….                               

 

 

 

 

Oświadczenie o rezygnacji z przedszkola

 

Oświadczam, że rezygnuję z miejsca w Przedszkolu Miejskim nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą od dnia: …………… dla mojego dziecka: ……………………………….. urodzonego dnia …………………………

Wobec powyższego oświadczam, że ostatnim dniem pobytu dziecka w przedszkolu jest: …………..

Zobowiązuję się do uregulowania wszystkich należności wobec przedszkola, naliczonych za okres uczęszczania mojego dziecka.

 

 

 

 

 

          ……………………................………………………

               (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

 

 

Osoba przyjmująca rezygnację:

 

..........................................

      (data i podpis dyrektora)

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE : 

 

Opracowano  w oparciu o wytyczne w czasie zapobiegania, przeciwdziałania   i zwalczania COVID-19:

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz.983)
 • Wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie  z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2020r.

 I. Odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego:

 1. Rodzic/opiekun składając oświadczenie o przyjęciu dziecka do przedszkola ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji.
 2. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek przekazać wychowawcy grupy aktualne numery telefonów kontaktowych.
 3. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są wyłącznie przez osoby zdrowe.
 4. Rodzic/opiekun prawny przyprowadza do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych oraz bez objawów alergii.
 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz posyłania dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 6. Rodzic/opiekun prawny w przypadku podejrzenia u dziecka lub osób przebywających we wspólnym gospodarstwie domowym zachorowania na koronawirusa, powinien niezwłocznie powiadomić (o każdej porze dnia i nocy) wychowawcę grupy dziecka, następnie wychowawca informuje dyrekcję placówki.
 7. Rodzic/opiekun prawny przed wejściem  do wyznaczonej części wspólnej na teren placówki zobowiązany jest do dezynfekcji rąk lub zakładania rękawiczek, zakrywania nosa i ust.
 8. Rodzice/opiekunowie prawni zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu oraz dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych wynoszący min. 1,5 m.
 9. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do wyjaśnienia dziecku nowych zasad funkcjonowania przedszkola w okresie pandemii COVID-19.
 10. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do natychmiastowego odebrania telefonu z przedszkola lub od nauczyciela placówki.
 11. Na wezwanie placówki rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru dziecka z przedszkola.
 12. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z pobytem dziecka                                       w przedszkolu w czasie pandemii COVID-19, która skutkować może narażeniem zakażenia koronowirusem dziecka oraz najbliższej rodziny.

 

II. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola:

 1. Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola w godzinach od 6.30 do 8.00  wyłącznie wejściem od strony przedniej przedszkola.
 2. Rodzic oczekując z dzieckiem przy wejściu do przedszkola, ma zakryte usta i nos, dzwoni domofonem przy drzwiach informując o przyprowadzeniu dziecka.
 3. Rodzic/opiekun  prawny dziecka/dzieci z grupy  może wejść z dzieckiem/dziećmi wyłącznie do szatni przedszkolnej z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawice jednorazowe) oraz  z zachowaniem obowiązującego dystansu społecznego.
 4. Rodzic/opiekun prawny dziecka z grupy  sprawnie przebiera i przekazuje dziecko wychowawcy lub pomocy nauczyciela grupy w drzwiach sali danej grupy                 i niezwłocznie opuszcza teren placówki.
 5. Rodzic/opiekun prawny dziecka/dzieci ma całkowity zakaz przemieszczania się  w budynku przedszkola (hol łączący dwa skrzydła budynku placówki) oraz korzystania z tylnego wejścia do przedszkola oraz parkingu.
 6. Bezpośrednio w strefie wspólnej – szatni przedszkolnej mogą znajdować się maksymalnie 3 osoby (osoba dorosła plus dzieci).
 7. Dziecko z temperaturą powyżej 37,8 ºC rodzic/opiekun prawny zabiera do domu.
 8. Rodzic opiekun/prawny przed wejściem na teren do przedszkola powinien mieć zakryte usta i nos.
 9. Rodzic/opiekun prawny odbiera dziecko będąc w szatni i niezwłocznie opuszcza teren placówki.

 

 

 

 

Drodzy rodzice, przekazujemy  moc inspiracji do zabaw i rozwijania zainteresowań dzieci, które można wykorzystać będąc w domu. Życzymy dużo zdrowia.

UWAGA: linki aktywne, wystarczy kliknąć

http://tablit.wa.amu.edu.pl/age.html

https://eduzabawy.com/karty_pracy/

https://mojedziecikreatywnie.pl/

https://wwwScenariusze i inne materiały edukacyjne dotyczące nauki ...

www.biblioteki.org › dam › MoboLab_zasoby_programowanie_roboty_ta... .youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=-c04ILgAhDU&fbclid=IwAR0gigDusl3a9B1zbIrd2XuNsUi0fdrtc1ePNNpkrTHqEpbpnc8H_ZXe9Og&app=desktop

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2957283447667792&id=621770021219158

https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/11/zabawy-dla-dzieci-w-domu/?fbclid=IwAR0KLBEt1-jwxCJXBtOCVcma_X7nrbjf6UoUzG7lAzJCAEsziO-WR0cBIzw

https://www.mamawdomu.pl/2020/03/zabawy-w-domu.html?fbclid=IwAR2mBBsXex0htCC5_R6k9wtAxTJHBH5rZv8P7qji8OjLEoi_rHopyoaK6jY

https://panimonia.pl/2020/03/16/w-co-sie-bawic-w-domu-najlepsze-pomysly/?fbclid=IwAR2x-L6HokYqya0gGrrgneVBAXF-DPYf4Smq5tYhDOJXvsTmKmXMUsMYbNg

https://www.facebook.com/CentrumNaukiKopernik/

https://www.juniorowo.pl/nieferie-co-robic-z-dziecmi-w-domu-dzien-1/

https://www.edziecko.pl/rodzice/7,79361,25279446,eksperymenty-dla-dzieci-osiem-prostych-i-ciekawycheksperymentow.html?fbclid=IwAR1DA5rl91CXwS3Qc4DK0S3oEnrI4QXb9CbcdNJB4kelX9WzZ33Fsmbs37U

https://ekodziecko.com/category/edukacyjne/eksperymenty-dla-dzieci?fbclid=IwAR2mBBsXex0htCC5_R6k9wtAxTJHBH5rZv8P7qji8OjLEoi_rHopyoaK6jY

https://www.facebook.com/115959239025611/posts/531167054171492/