Rekrutacja

OGŁOSZENIE O NABORZE
do Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników

na rok szkolny 2023/2024
Na podstawie:
• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j.:Dz.U. 2021 poz. 1082);

 

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników
ogłasza nabór
 na rok szkolny 2023/2024

 

Przyjęcia dzieci do przedszkola dotyczą rocznika: 2020- 25 wolnych miejsc

 

Harmonogram, kryteria rekrutacji, wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola znajdują się w przedszkolu (w formie papierowej), na stronie internetowej: przedszkola - w BIP (https://www.e-bip.org.pl/pm2kostrzyn/14860)
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w wersji papierowej w przedszkolu pierwszego wyboru u Dyrektora przedszkola
od 01 do 24 marca 2023 r. do godz. 15.00
 
Na potwierdzenie ustawowych kryteriów do wniosku należy dołączyć w zależności od potrzeb:
-orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność;
-orzeczenie o niepełnosprawności kandydata;
-orzeczenie o niepełnosprawności matki;
-orzeczenie o niepełnosprawności ojca;
-orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa dziecka;
-prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu;
-dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 

Brak lub niepoprawne / fałszywe informacje w dokumentach spowodują odrzucenie Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, ze względów formalnych.

 
 
ZAJĘCIA    ADAPTACYJNE
 

Dnia 29.08.2022 roku o godz.15.30 odbędą się zajęcia adaptacyjne dzieci 3 -letnich. Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi do sali 3 latków. Prosimy o zabranie obuwia zmiennego.

 
 
 
UWAGA RODZICE!
 
INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023  SĄ DOSTEPNE W ZAKŁADCE REKRUTACJA
WNIOSEK
o przyjęcie dziecka do przedszkola do pobrania link poniżej

https://www.e-bip.org.pl/upload/00405/14860/0543146-63593551.doc

 

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 W pierwszym etapie rekrutacji rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej

 

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Od dnia 1 marca 2022 r. rozpoczyna się proces rekrutacji na wolne miejsca na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Do przedszkoli przyjmowane są dzieci, zamieszkałe na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą, w wieku od 3 do 6 lat. Natomiast do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane są dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Przyjęcia dzieci spoza terenu Miasta Kostrzyn nad Odrą mogą mieć miejsce tylko po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu ( oddziale przedszkolnym ), w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe:

Kryteria ustawowe

Liczba punktów

1

Wielodzietność rodziny kandydata ( troje i więcej dzieci )

5

2

Niepełnosprawność kandydata

5

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

5

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

5

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie ( panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że taka osoba wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem )

5

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

5

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole ( oddział przedszkolny ) nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria określone w uchwale Rady Miasta:

Kryteria dodatkowe

Liczba punktów

1

Pozostawanie obojga rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym

4

2

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola

2

3

Kandydat, dla którego przedszkole, w którym składany jest wniosek jest najbliżej położonym przedszkolem publicznym od miejsca zamieszkania

1

4

Rodzeństwo bliźniacze

1

 Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,   a także terminy składania dokumentów do przedszkoli miejskich lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Od dnia

Do dnia

Do godz.

Czynności

 

28.01.2022 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

7.02.2022 r.

25.02.2022 r.

1500

Składanie w przedszkolu deklaracji      o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  w roku szkolnym 2022/2023.

Rekrutacja

1.03.2022 r.

25.03.2022 r.

1500

Składanie przez rodziców lub opiekunów wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola              w wersji papierowej   do przedszkola pierwszego wyboru.

28.03.2022 r.

1.04.2022 r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

8.04.2022 r.

900

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

11.04.2022 r.

15.04.2022 r.

1500

Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola.

 

20.04.2022 r.

1500

Opublikowanie list dzieci przyjętych                             i nieprzyjętych do przedszkola.

Rekrutacja – nabór uzupełniający

20.04.2022 r.

27.04.2022 r.

1500

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów w wersji papierowej do przedszkola pierwszego wyboru.

28.04.2022 r.

29.04.2022 r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

4.05.2022 r.

900

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

4.05.2022 r.

11.05.2022 r.

1500

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola.

 

13.05.2022 r.

900

Opublikowanie list dzieci przyjętych                             i nieprzyjętych do przedszkola.

 

DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI, KLAUZULA INFORMACYJNA,   ZNAJDUJĄ SIĘ W BIP PRZEDSZKOLA W ZAKŁADCE REKRUTACJA - PLIKI DO POBRANIA

 

https://www.e-bip.org.pl/pm2kostrzyn/14860