Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą

Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 W pierwszym etapie rekrutacji rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli miejskich

Od dnia 4 marca 2024 r. rozpoczyna się proces rekrutacji na wolne miejsca na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli miejskich. Do przedszkoli przyjmowane są dzieci, zamieszkałe na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą, w wieku od 3 do 6 lat.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Przyjęcia dzieci spoza terenu Miasta Kostrzyn nad Odrą mogą mieć miejsce tylko po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe:

Kryteria ustawowe

Liczba punktów

1

Wielodzietność rodziny kandydata ( troje i więcej dzieci )

5

2

Niepełnosprawność kandydata

5

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

5

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

5

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że taka osoba wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem )

5

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

5

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria określone w uchwale Rady Miasta:

Kryteria dodatkowe

Liczba punktów

1

Pozostawanie obojga rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym

4

2

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola

2

3

Kandydat, dla którego przedszkole, w którym składany jest wniosek jest najbliżej położonym przedszkolem publicznym od miejsca zamieszkania

1

4

Rodzeństwo bliźniacze

1

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,  a także terminy składania dokumentów do przedszkoli miejskich

Od dnia

Do dnia

Do godz.

Czynności

 

22.01.2024 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

5.02.2024 r.

23.02.2024 r.

1500

Składanie w przedszkolu deklaracji      o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  w roku szkolnym 2024/2025.

Rekrutacja

4.03.2024 r.

25.03.2024 r.

1500

Składanie przez rodziców lub opiekunów wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola w wersji papierowej do przedszkola pierwszego wyboru.

26.03.2024 r.

29.03.2024 r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

12.04.2024 r.

900

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

12.04.2024 r.

19.04.2024 r.

1500

Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola.

 

22.04.2024 r.

1500

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Rekrutacja – nabór uzupełniający

22.04.2024 r.

26.04.2024 r.

1500

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów w wersji papierowej do przedszkola pierwszego wyboru.

6.05.2024 r.

7.05.2024 r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

9.05.2024 r.

900

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

9.05.2024 r.

14.05.204 r.

1500

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola.

 

15.05.2024 r.

900

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola opublikowany zostanie na stronie internetowej przedszkola w marcu, zgodnie z harmonogramem rekrutacji na r.szk. 2024/2025