Kontakt
Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą

Rada Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2

im. Kostrzyńskich Papierników

W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz. U. 2017 poz. 59 art.83 i 84
 • Statut Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą.

§ 1.

I. Postanowienia wstępne

l. Rada rodziców jest organem wewnętrznym, stanowi reprezentację ogółu rodziców. Jest społecznym organem opiniodawczym i wnioskodawczym przedszkola.

2.Rada rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola.

§ 2.

II. Skład, struktura rady, tryb powoływania członków

l. Członków do rady rodziców wybiera się spośród ogółu rodziców na pierwszym zebraniu z rodziców.

2. Wybór do rady rodziców jest dwuetapowy. Najpierw rodzice w poszczególnych grupach wybierają po trzech reprezentantów trójki grupowej, Następnie z każdej trójki wybiera się reprezentanta z największą ilością głosów, który wchodzi w skład rady rodziców przedszkola.

3. W wyborach, jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic.

4. Wybory przeprowadza przewodniczący zebrania wyborczego, wybrany przez ogół rodziców w głosowaniu jawnym.  W przypadku niskiej frekwencji rodziców  wybory przeprowadza wychowawca grupy.

5. Zgłoszone do wyborów osoby muszą wyrazić zgodę na kandydowanie. Liczba zgłoszonych kandydatów nie może być mniejsza od liczby członków trójki grupowej         ( min. 3 osoby).

6. Do liczenia głosów wybiera się trzyosobową Komisję skrutacyjną. Członkowie komisji nie mogą kandydować do Trójki grupowej. W przypadku niskiej frekwencji rodziców głosy przelicza wychowawca grupy.

7. Wybory do Trójki grupowej są tajne.

8. Do Trójki grupowej wybiera się osoby, które kolejno uzyskały najwięcej głosów.

9. Osoba, która uzyskała największą liczbę głosów, jest jednocześnie przedstawicielem Trójki grupowej do Rady Rodziców. W przypadku uzyskania największej liczby głosów przez więcej niż jedną osobę, przeprowadza się dodatkowe głosowanie, w którym biorą udział osoby, które uzyskały najwięcej głosów.

10. Po przeprowadzeniu zebrań wyborczych, w ciągu tygodnia, zbiera się Rada Rodziców w celu ukonstytuowania.

11. Na pierwszym posiedzeniu Rada Rodziców wybiera ze swojego grona Prezydium Rady: Przewodniczącego, zastępcę Przewodniczącego, Skarbnika, Sekretarza., komisję rewizyjną.

12. Wybór nowych członków rady rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie:

1)   indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach rady,

 1. propozycji członków rady rodziców, rady pedagogicznej.

     13. Odstąpienie od udziału w działalności rady rodziców może nastąpić w drodze:

      1)   złożenia rezygnacji,

 1. odwołania na wniosek rodziców, członków rady, po uprzednim przegłosowaniu
  zwykłą większością głosów.

14. Kadencja rady trwa rok.

15. Działalnością rady kieruje Przewodniczący Rady wspólnie z wiceprzewodniczącym,

        sekretarzem i skarbnikiem.

   

    16. W posiedzeniach Rady Rodziców mogą brać udział z głosem doradczym: dyrektor   przedszkola oraz inne osoby, zaakceptowane przez Radę.

 

    17. Prezydium Rady stanowi organ wykonawczy.

 

    18. Rada rodziców wybiera komisję rewizyjną w liczbie 2 członków.

 

    19. Członkowie Rady pełnią swe funkcje społecznie.

 

 

 

§ 3.

 

III. Cele, zadania i kompetencje rady

1. Do zakresu działań rady rodziców należy w szczególności:

a) współudział w realizacji zadań ogólnoprzedszkolnych, a w tym:

- organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji zadań przedszkola,                                                                                                            - podejmowanie i realizowanie inicjatyw dotyczących pracy przedszkola,                                     - współtworzenie z dyrektorem koncepcji pracy przedszkola,

- popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówce i działaniach dydaktycznych,

- pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w realizowaniu funkcji placówki, w podnoszeniu jakości pracy, promocji przedszkola w środowisku

- organizowanie prac społeczno-użytecznych na rzecz przedszkola,

- podejmowanie działań służących zdobywaniu funduszy na rzecz placówki, pomocy rzeczowej, usługowej itp.

- wzbogacanie wyposażenia przedszkola,

- organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami,

- pomoc dzieciom ubogim/potrzebującym uczęszczającym do przedszkola,

- udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej
dzieci,

- udział w działaniach profilaktycznych, zdrowotnych

 

2. Rada Rodziców może  występować do dyrektora i innych organów placówki, organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki. (art. 84 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe);

3. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy:

1)  wybór dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola (art. 63 ust. 14 pkt 2  lit. b) ustawy Prawo oświatowe);                                   

 

7) uchwalenie regulaminu swojej działalności (art. 83 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe)                                                                                                                

 

8) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły (art. 84 ust. 6 i 7 ustawy Prawo oświatowe);

4. Do kompetencji opiniodawczych Rady Rodziców należy:

 

1) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola (art. 84 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe);                                                                                            

 

2) opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego, lub dyplomowanego (art. 9c ust. 6-7 ustawy Karta Nauczyciela)                                                                                                                       

 

3) wiążące opiniowanie działalności w szkole stowarzyszeń i innych organizacji (art. 86 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe);                                                                                                                                                    

 

4) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły (art. 84 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).                                                       

 

5) opiniowanie pracy dyrektora                                                                                               

 

6) opiniowanie wniosku dyrektora, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w placówce ( art. 45 ust. 9)

 

 

5. Do kompetencji wnioskodawczych Rady Rodziców należy:

 

1) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty (art. 6a ust.1 pkt 5 ustawy Karta Nauczyciela);

 

2) występowanie do dyrektora szkoły o powołania rady szkoły (art. 84 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe);

  

   3) wnioskowanie o nadanie imienia szkole (art. 84 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe);

 

§ 4.

IV.  Organizacja pracy

l. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z zatwierdzonym regulaminem.

2. Zebrania Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.

3. Posiedzenia rady mogą być zwoływane w każdym czasie z inicjatywy Prezydium rady, 1/3 składu rady, na wniosek dyrektora przedszkola lub rady pedagogicznej poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń lub telefoniczne/ elektroniczne podanie  terminu i miejsca spotkania.

4. Do udziału w posiedzeniach rady mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym.

§ 5.

V.   Tryb podejmowania uchwał.

 1. Uchwały rady zapadają większością głosów oddanych.
 2. Uchwała rady w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady lub zmiany jego treści zapadają
  większością  oddanych głosów.

 

§ 6.

 

VI.  Sposób dokumentowania posiedzeń

 1. Zebrania rady są protokołowane przez sekretarza rady w formie elektronicznej, przechowywane u dyrektora przedszkola.
 2. Protokół z każdego posiedzenia jest sporządzany w ciągu 7 dni.

Protokół z zebrania podpisuje przewodniczący i protokolant przy aprobacie rady.

3. Członkowie rady są zobowiązani w ciągu 14 dni od sporządzenia protokołu zapoznania się
z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu.

Na następnym spotkaniu rada decyduje o wprowadzeniu do protokołu zgłoszonych poprawek.

 

§ 7.

VII.  Prawa i obowiązki prezydium i członków rady

1. Zadaniem przewodniczącego rady jest:

 1. Kierowanie całokształtem prac rady rodziców.
 2. Ustalenie projektu planu pracy, z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola, w porozumieniu z Radą Rodziców i dyrektorem przedszkola.

3) Współdziałanie ze wszystkimi członkami rady rodziców, włączanie ich do realizacji planu

pracy.

4) Zwoływanie i prowadzenie zebrań rady rodziców.

5) Kierowanie działalnością finansową rady rodziców.

6) Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów rady rodziców dotyczących działalności

przedszkola.

2.  Zadaniem skarbnika rady rodziców jest:

 1. Czuwanie nad rytmicznąrealizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym
  gospodarowaniem funduszami rady rodziców.
 2. Sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych rady, kontrolowanie ich prawidłowości.

3) Raz na pół roku podawanie do wiadomości ogółowi rodziców stanu operacji finansowych rady poprzez umieszczenie informacji w kąciku Rady rodziców.

3.  Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest:

1) Dokonywanie raz na pół roku kontroli pobierania składek oraz wydatków pod kątem zgodności z projektem wydatków ustalonym przez Radę rodziców.

 

4.  Zadaniem Sekretarza rady jest:

 1. Sporządzanie protokołów z posiedzeń prezydium rady, wywieszanie zawiadomień o
  terminach posiedzeń oraz porządku obrad ( lub poprzez ustalone formy komunikacji).
 2. Załatwianie spraw administracyjnych związanych z działalnością rady.

 

§ 8.

VIII.    Zasady działalności finansowej rady przedszkola.

1. Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł ustalonych na posiedzeniu rady. Wysokość składki ustala Rada Rodziców i podaje informację dla ogółu rodziców na tablicy ogłoszeń. ( art. 84 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe)

2. Dokumentację i ewidencję wpływów oraz wydatków z funduszu rady prowadzi skarbnik lub osoba upoważniona przez ogół rady.

3.  Wpłaty na fundusz rady zbierane są i dokumentowane na kwitariuszach wpływów kasowych.
4.  Wydatki z funduszu rady dokonywane są w myśl postanowień rady i realizowane na podstawie rachunków/ faktur i dokumentów zatwierdzonych i podpisanych przez Przewodniczącego i Skarbnika, komisję rewizyjną.

5. Środki o których mowa w punkcie l mogą być przechowywane: na odrębnym rachunku bankowym lub w kasie pancernej przedszkola. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców. ( art. 84 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe)

6.Rada upoważnia Dyrektora przedszkola do dysponowania tzw. "pogotowiem kasowym", w wysokości uzależnionej od bieżących potrzeb, uzgodnionych z Przewodniczącym Rady rodziców.

§ 9.

IX.   Postanowienia końcowe

 1. W realizacji swoich zadań rada rodziców współpracuje z radą pedagogiczną oraz dyrektorem przedszkola.
 2. Działalność rady rodziców jest zgodna z obowiązującym prawem.
 3. Jeśli uchwały i decyzje rady są sprzeczne z interesami placówki, dyrektor przedszkola ma
  prawo je zawiesić.
 4. Kadencja rady trwa rok. Ustępująca rada rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej rady.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

Regulamin uchwalono na zebraniu Rady Rodziców w dniu 19.09.2017 r., po wprowadzeniu zmian w związku ze wejściem w życie Ustawy Prawo oświatowe.