Kontakt
Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą

Misja Wizja

WITAMY  W  NASZYM  PRZEDSZKOLU

 

Celem naszym jest przygotowanie wychowanków do ukończenia edukacji przedszkolnej szczęśliwych, bogatych w doświadczenia i gotowych do podjęcia dalszej edukacji na etapie szkoły podstawowej.

Ramowy rozkład dnia ułożony jest zgodnie z zaleceniami podstawy programowej. Zagospodarowanie czasu dla dzieci przebywających w placówce przewiduje następujące aktywności dzieci:

 • co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
 • co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na placu zabaw, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
 • najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranych programów wychowania przedszkolnego;
 •  pozostały czas - dwie piąte czasu nauczycielki dowolnie zagospodarowują dzieciom w ramach czynności opiekuńczych, samoobsługowych, organizacyjnych i innych.

MISJA  PRZEDSZKOLA

Stąd nasze przedszkole dąży do:

 • zapewnienia wychowankom wspólnej zabawy i edukacji w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych,
 • diagnozowania i rozwijania umiejętności dzieci,
 • wspomagania dzieci w jego indywidualnym rozwoju poprzez rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, a także wspomaganie dzieci z różnego rodzaju trudnościami i deficytami;
 • budowania atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym,
 • motywowania wychowanków do samodzielnego twórczego działania,
 • wdrażania dzieci do zachowań społecznie akceptowanych opartych na wartościach takich jak: miłość , dobro, piękno, szacunek
 • kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych,
 • rozwijania umiejętności społecznych, które warunkują poprawność relacji z dziećmi i dorosłymi,
 • wdrażania zdrowego stylu życia,
 • rozwijania sprawności fizycznej,
 • wprowadzania dzieci w świat sztuki i rozwijanie umiejętności prezentowania obserwowanej rzeczywistości, odczuć poprzez różne formy ekspresji artystycznej,
 • kształtowania poczucia przynależności regionalnej i narodowej,
 • wspomagania rodziców w wychowaniu dziecka,
 • efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji,
 • promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

 

WIZJA  PRZEDSZKOLA

Przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną dla dzieci oraz ich rodziców. Pragniemy wychować dziecko jako człowieka twórczego, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować wychowanie przedszkolne w środowisku lokalnym, kultywować tradycje i wychowanie regionalne, a także doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.

 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego podmiotowość, prawa oraz wszechstronny rozwój osobowości.
 • Przedszkole zapewnia opiekę i wspomaga rozwój w bezpiecznym i zdrowym środowisku.
 • Oferta edukacyjna przedszkola inspiruje wychowanków do ciekawości poznawczej oraz zachęcają do samodzielnej aktywności twórczej: ruchowej, plastycznej, muzycznej i językowej.
 • Wychowankowie cechują się otwartością, kreatywnością, samodzielnością oraz życzliwością do świata i ludzi.
 • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom.
 • Przedszkole indywidualizuje rozwój wychowanków z uwzględnieniem spontanicznej aktywności dziecka w sferze poznawczej, emocjonalno-społecznej i fizycznej,
 • Przedszkole promuje indywidualne talenty i uzdolnienia oraz ma dobrą opinię w środowisku.
 • Nauczyciele dążą, aby każdy absolwent przedszkola osiągnął sukces szkolny i umiał radzić sobie z porażkami.
 • Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie
  i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. 
 • Przedszkole posiada kompetentną, zaangażowaną kadrę pedagogiczną, z nowatorskim podejściem do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.