Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie
Strona głowna  /  Rekrutacja
Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM

do Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników

na rok szk. 2021/2022

Na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników ogłasza nabór na wolne miejsce na rok szkolny 2021/2022 

1 wolne miejsce rocznik: 2018

Wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć w wersji papierowej do przedszkola pierwszego wyboru, składając wniosek u dyrektora przedszkola,

w terminie od 20 kwietnia do 27 kwietnia 2021 r., do godz. 15.00

 

Ze względu na trwającą sytuację epidemiczną:

Preferowane pozostawienie wniosku w skrzynce pocztowej. 

Kryteria rekrutacji, harmonogram, wniosek o przyjęcie do przedszkola znajdują się w BIP przedszkola w zakładce rekrutacja.    

 

https://www.e-bip.org.pl/pm2kostrzyn/14860

 

Na potwierdzenie ustawowych kryteriów do wniosku należy dołączyć w zależności od potrzeb:

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność;

 orzeczenie o niepełnosprawności kandydata;

 orzeczenie o niepełnosprawności matki;

 orzeczenie o niepełnosprawności ojca;

 orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa dziecka;

 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu;

 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Uwaga:

- Dokumenty mogą być składane w oryginalne, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentów, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

- Złożone oświadczenia podlegają weryfikacji przez upoważnioną przez Burmistrza osobę/ instytucję zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)

Brak lub niepoprawne / fałszywe informacje w dokumentach spowodują odrzucenie Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, ze względów formalnych.

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Od dnia 1 marca 2021 r. rozpoczyna się proces rekrutacji na wolne miejsca na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Do przedszkoli przyjmowane są dzieci, zamieszkałe na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą, w wieku od 3 do 6 lat. Natomiast do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane są dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Przyjęcia dzieci spoza terenu Miasta Kostrzyn nad Odrą mogą mieć miejsce tylko po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu ( oddziale przedszkolnym ), w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe:

Kryteria ustawowe

Liczba punktów

1

Wielodzietność rodziny kandydata ( troje i więcej dzieci )

5

2

Niepełnosprawność kandydata

5

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

5

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

5

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie ( panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że taka osoba wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem )

5

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

5

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole ( oddział przedszkolny ) nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria określone w uchwale Rady Miasta:

Kryteria dodatkowe

Liczba punktów

1

Pozostawanie obojga rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym

4

2

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola

2

3

Kandydat, dla którego przedszkole, w którym składany jest wniosek jest najbliżej położonym przedszkolem publicznym od miejsca zamieszkania

1

4

Rodzeństwo bliźniacze

1

 Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,   a także terminy składania dokumentów do przedszkoli miejskich lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Od dnia

Do dnia

Do godz.

Czynności

 

29.01.2021 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

8.02.2021 r.

26.02.2021 r.

1500

Składanie w przedszkolu deklaracji                                      o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  w roku szkolnym 2021/2022.

Rekrutacja

1.03.2021 r.

25.03.2021 r.

1500

Składanie przez rodziców lub opiekunów wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola              w wersji papierowej   do przedszkola pierwszego wyboru.

26.03.2021 r.

2.04.2021 r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

9.04.2021 r.

900

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

12.04.2021 r.

16.04.2021 r.

1500

Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola.

 

20.04.2021 r.

1500

Opublikowanie list dzieci przyjętych                             i nieprzyjętych do przedszkola.

Rekrutacja – nabór uzupełniający

20.04.2021 r.

27.04.2021 r.

1500

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów w wersji papierowej do przedszkola pierwszego wyboru.

28.04.2021 r.

30.04.2021 r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

4.05.2021 r.

900

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

4.05.2021 r.

11.05.2021 r.

1500

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola.

 

13.05.2021 r.

900

Opublikowanie list dzieci przyjętych                             i nieprzyjętych do przedszkola.

 

DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI, WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA  ZNAJDUJĄ SIĘ W BIP PRZEDSZKOLA W ZAKŁADCE REKRUTACJA - PLIKI DO POBRANIA

 

https://www.e-bip.org.pl/pm2kostrzyn/14860

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-04-20