Kontrast
Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie
Strona głowna  /  Rekrutacja
Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM

do Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników

na rok szk. 2020/2021

Na podstawie:

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1148 z późn. zm.);

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników ogłasza nabór na wolne miejsce na rok szkolny 2020/2021 

1 wolne miejsce rocznik: 2017

Wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć w wersji papierowej do przedszkola pierwszego wyboru, składając wniosek u dyrektora przedszkola,

w terminie od 27 kwietnia do 08 maja 2020r., do godz. 15.00

 

Ze względu na trwającą sytuację epidemiczną:

Preferowane pozostawienie wniosku w skrzynce pocztowej.

 

 W związku z zawieszeniem działalności placówek oświatowych terminy w harmonogramie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 uległy zmianie (zostały wydłużone)

 

Kryteria rekrutacji, harmonogram, wniosek o przyjęcie do przedszkola znajdują się w BIP przedszkola w zakładce rekrutacja.    

https://www.e-bip.org.pl/pm2kostrzyn/14860

Na potwierdzenie ustawowych kryteriów do wniosku należy dołączyć w zależności od potrzeb:

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność;

 orzeczenie o niepełnosprawności kandydata;

 orzeczenie o niepełnosprawności matki;

 orzeczenie o niepełnosprawności ojca;

 orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa dziecka;

 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu;

 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Uwaga:

  • Dokumenty mogą być składane w oryginalne, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentów, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
  • Złożone oświadczenia podlegają weryfikacji przez upoważnioną przez Burmistrza osobę/ instytucję zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1148 z późn. zm.);

Brak lub niepoprawne / fałszywe informacje w dokumentach spowodują odrzucenie Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, ze względów formalnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-04-27